به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی،  بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامعه آمارهای ثبتی تعاون،در مهر ماه سال 97، تعداد 276 شرکت تعاونی در این ماه تشکیل و ثبت شده اند که وضعیت فعالیت آنان در حال بهره برداری و یا در دست اجرا می باشند. تعداد کل اعضاء تعاونی های مذکور 4474 نفر و تعداد شاغل 3754 نفر و سرمایه اولیه حدود 41 میلیارد ریال می باشد. متوسط تعداد اعضا و شاغل مربوط به این تعاونی ها به ترتیب 16 و 14 نفر می باشد.

بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان های تهران 23تعاونی و خراسان رضوی و مازندران هر کدام با تعداد 21 تعاونی تعلق دارد. در استان های خراسان شمال و لرستان در این ماه هیچ تعاونی به ثبت نرسیده است.

بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به تریب در فعالیت « کشاورزی» و « صنعت» به ترتیب با تعداد 80 و 66 واحد می باشند. تعاونی ها دارای فعالیت «کشاورزی» و «ساختمان» به ترتیب با 898 و 760 نفر دارای بیشترین اعضا می باشند. همچنین بیشترین شاغل به ترتیب مربوط به تعاونی های دارای فعالیت « کشاورزی» و « صنعت» به ترتیب با 799 و 792 نفر می باشد.

* مقایسه عملکرد ماه مهر 1397 نسبت به شهریور 1397

تعداد تعاونی های ثبت شده در مهر ماه سال جاری (276 واحد) در مقایسه با ماه گذشته (247 واحد) افزایشی معادل 12% دارد. تعداد اعضا کاهشی معادل 40% و تعداد فرصت شغلی افزایش معادل 8% را به همراه دارند.

* مقایسه عملکرد ماه مهر 1397 نسبت به مهر 1396
 تعداد تعاونی های ثبت شده در مهر ماه سال جاری (276 واحد) در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل(317 واحد)، کاهشی معادل 13% دارد که این میزان برای تعداد اعشا و تعدادشاغل به  ترتیب کاهشی معادل 27 درصد و 15درصد را به همراه دارد. لازم به ذکر است ویژگی های تفصیلی تمام تعاونی های ثبت شده کشور در مهر ماه 97 توسط تمام کاربران ستادی و استانی که برایشان کاربری تعریف شده است قابل دسترسی می باشد.

 انتهای پیام/

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha