به گزارش نیوزنگار رونقی باشگاه نیوزنگاران پویا،‌ حسین  راغفر، کارشناس رونقی و استاد دانشگاه الزهرا در مورد ریشه‌های نوسانات اخیر بازار ارز گفت:  یکی از مهمترین ریشه‌های بحران ارزی، به نوع نگاهی که بعد از جنگ بر رونق کشور حاکم بود، بر می‌گردد.این نگاه از سیاست های تعدیل ساختاری پیروی می‌کرد.

این کارشناس رونقی در توضیح این مطب افزود: طبق این سیاست ها: اولا مدیریت رونق کشور، باید از دولتی به خصوصی تغییر یابد و در ثانی  بسیاری از پدیده ها به بازار سپرده شود.

* آزادسازی تجارت یک نوع نظام کنترل برای مهار کشورهای در حال توسعه

حسین راغفر با ابراز اینکه مولفه‌ی دیگر این سیاستها آزاد سازی قیمتها و تجارت خارجی است گفت: آزادسازی تجارت خارجی یک نوع نظام کنترل در دنیاست که بتوانند کشورهای در حال توسعه را کنترل کنند.

این کارشناس رونقی با انتقاد از پذیرفتن و اجرای تام این سیاستها در کشور گفت: این سیاستها حافظ منافع کسانی  است که در درون قدرت هستند؛ بنابراین در طول این 31 سال پس از جنگ، ما شاهد یک نوع واگرایی بین دولت و مردم هستیم.

حسین راغفر با بیان اینکه یکی از مشکلات ساختاری و اساسی رونق ایران سلطه‌ی سرمایه داران تجاری بر رونق ایران است گفت: یعنی اینها تصمیمها را به گونه‌ای می‌گیرند که منافع خودشان تامین شود؛ و نه منافع عموم مردم.

وی با اشاره به اینکه رونق ایران  وابسته به فروش نفت و گاز است گفت: دولت‌ها نیز به این درآمدها معتاد شده اند. هر موقع هم که درآمدها کاهش می‌یابد راه ساده‌تری در پیش می‌گیرند و آن افزایش افزایش نرخ ارز است که راه همیشگی دولتها در چین مواقعی است.

راغفر در با انتقاد از اینکه بعد از جنگ تغییر ایدئولوژیک در سیاستهای دولتها به وجود آمد گفت: در این دوران پایگاه‌های رونقی کشور، از توده مردم و تولیدکنندگان، به سرمایه و سرمایه دار تغییر یافت.

این استاد دانشگاه الزهرا افزود: در طول جنگ موضوع خطبه‌ها عدالت اجتماعی بود، اما پس از جنگ همه سیاست‌های گذشته نقد، دولت و رونق دولتی به متهم اصلی مبدل گشت.

 وی با ابراز اینکه طبق این سیاست‌ها دولت باید هزینه‌هایش را کاهش می داد گفت: بر اساس دیکته سیاستهای نظام سرمایه‌داری بود که به تدریج یارانه بخش‌های مختلف رونق را حذف کردند.

راغفر با انتقاد از رویه خصوصی سازی در دوران سازندگی گفت: دیکته بعدی نظام سلطه  خصوصی‌سازی به سبک اتفاقی بود که رخ داد یعنی منابع کشور را به ثمن بخس (قیمت ارزان) به اقوام و خویشان مسئولین و مدیران کشور واگذار شود.

راغفر  با ابراز اینکه  نتیجه این کارها، افزایش فاصله طبقاتی بود گفت: افرادی از دل قدرت، به ثروت رسیده و راه صد ساله را در یک شب پیمودند.

وی با انتقاد از نظام مالیاتی کشور گفت:‌ نظام مالیاتی کشور یک نظام مالیاتی عقب مانده و ناتوان است. این نظام به جای اینکه در خدمت تولید کشور باشد به خدمت سرمایه‌داران تجاری درآمده است. به خاطر نظام مالیاتی ناتوان ما، همیشه دولت ها وابسته به منابع طبیعی بوده اند.

انتهای پیام/*

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha